ПОКАНА-ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2027г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие/ЗРР/ и чл. 19 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие/ППЗРР/, община Перущица е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на община Перущица за период 2021-2027г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината в раздел: Общински съвет; Проекти на нормативни актове за публично обсъждане и ще бъде в срок до 28.05.2021г.

Планът за интегрирано развитие на община Перущица за периода 2021-2027г/ПИРО/ е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз – до края на 2027г. Основната цел на ПИРО Перущица е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорство със заинтересованите страни-организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка община Перущица отправя настоящата покана-обявление за публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на приемане на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.05.2021г. /вторник/ от 15.00ч. в ритуална зала на НЧ „Просвета 1862“-Перущица. Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20 ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани страни могат да предоставят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 28.05.2021г. включително, като изпратят своите предложение на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg или в деловодството на общината гр. Перущица, ул. „Отец Паисий №2 всеки работен ден от 08.00ч до 17.00ч.

28.04.2021