ПОКАНА

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29, ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица, приета с Решение №157, взето с Протокол №17 от 19.12.2013г., изменена с решение №83/24.10.2016г., каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2021 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 22 ануари 2021 година (петък) от 15.00 часа при спазване мерките за дистанция и брой лица в затворени помещения заради епидемията от COVID 19.

Място на провеждане на обсъждането: Залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” №2.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджет за 2021 година и обсъждане на проекта.

В секция "Бюджет" е публикуван проекта на бюджет 2021г.

Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица, ул. „Отец Паисий” №2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа, или на имейл адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

15.01.2021