Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

   Община Перущица в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

   „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

   Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

   Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

• Заявление-декларация /по образец/;

• Документ за самоличност (за справка);

• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

• Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

   Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

   Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2020 г. в офиса на Общинско предприятие „Социален патронаж“, в сградата на Община Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

   Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Перущица на адрес: www.perushtitsa.bg

   За допълнителна информация тел. 03143/2580 – Общинско предприятие „Социален патронаж“ гр. Перущица.

01.02.2021