Продажба на дърва за огрев от склад за 2021г.

На основание чл. 71, ал. 1, т.4 от „Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти“.

01.03.2021
Документ: