Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Перущица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 08.05.2015 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР 2014-2020 за 2014 г. на община Перущица 04.03.2015 Приета PDF icon Проект
Проект на Годишен план за младежта за 2015 г. 04.03.2015 Приета Microsoft Office document icon Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на територията на община Перущица 08.01.2015 Приета Microsoft Office document icon Проект
Общински план на община Перущица в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2017) 01.12.2014 Приета Microsoft Office document icon Проект
Създаване на общинско предприятие "Социален патронаж" 07.11.2014 Приета Microsoft Office document icon OP.doc
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяните права на територията на Община Перущица 09.10.2014 Приета PDF icon Проект на наредба за изменение
Доклад за резулати от последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие на Община Перущица 2007-2013 12.09.2014 Приета PDF icon Доклад за оценка ОПР 2007-2013
Проект на Наредба за промяна на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги 08.08.2014 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект на наредба за стопанисване, управление и разпореждане на земи от общинския поземлен фонд 08.08.2014 Приета Microsoft Office document icon Проект

Страници