Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж № 18/21.06.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Детска площадка в кв. "Запад", гр. Перущица в УПИ VI-501-9838, кв. 127

23.06.2022