Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №8/31.03.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Основен ремонт на съществуваща сграда" в УПИ XI-48, кв. 4 по плана на кв. Пастуша, гр. Перущица

04.05.2022