Социални услуги

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, социалните услуги в община Перущица са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности на база на активната и целенасочена работа на специалистите от социалната сфера. Бенефициенти на социалните услуги са хора с увреждания, самотни хора в пенсионна възраст, възрастните хора, деца с увреждания, деца в риск и др. Предлаганите социални услуги включват услуги, оказвани в общността.

С Решение № 87, взето с Протокол № 14 от 24.11..2014 г. на  Общински съвет Перущица  в сила от 01.01.2015 г., изменено с Решение № 15 взето с Протокол №3 от 24.02.2016г. на Общински съвет Перущица е създадено ОП „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ за изпълнението на общински дейности в сферата на социалните услуги и има предмет на дейност:

1. приготвяне на топла храна за бенефициентите на социални трапезарии и социални кухни;

2. приготвяне на храна за възрастни хора, самотноживеещи и хора с увреждания;

3. доставка на храна по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт;

4. поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена на обслужваните лица;

5. предоставяне на лична помощ при поддържане на лична хигиена , при хранене, при вземане на лекарства, предписани от лекар, придружаване до болнично заведение.

6. социална работа, свързана с комунално - битови дейности, като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищното помещение в което живее потребителя, извършване и/или съдействие на дребни битови ремонти,

7. административно-правни и битови услуги;

8. извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя.

9. подкрепа за социално включване - помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при участие в мероприятия, помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции

10. поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и хората с увреждания;

11. организиране на различни социални дейности за възрастните хора и хората с увреждания.

12. организиране, координиране и контролиране изпълнението на програмите за временна заетост.

ОП „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

 ОП „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" извършва дейности свързани с финансиране от страна на държавата по социални програми и проекти относими към социалните дейности, както и програми и проекти финансирани по линия на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020.