Стратегии и програми

ПРОГРАМИ 

Програма за Управление на Кмета на Община Перущица за 2016-2019 година. 

Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2016г.   

Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2017г.  

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.      

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.   

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018г.       

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.   

Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 

Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

Програма за развитие на туризма в Община Перущица 2017-2019г.   

Програма за енергийна ефективност на Община Перущица 2017-2020г.   

Програма за енергийна ефективност на Община Перущица 2021-2027г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г.     

Програма за управление на отпадъците 2018-2020

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2018-2020г.

Програма за овладяване популацията на безтопанствените кучета в община Перущица

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на биогорива 2022-2024г.

Програма за развитие на туризма в Община Перущица в периода 2021-2027г.

Програма на община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022г.

 

 

 

 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Годишен отчет 2021 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2020 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийнаста ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2019 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ  

Годишен отчет 2018 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2017 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2016 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2022 г. 

 

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2015 г.   

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2016 г.  

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2017 г.   

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2018г.   

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2019г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 на Община перущица за 2020г.

СТРАТЕГИИ 

Социална стратегия на Община Перущица 2016-2020 г.   

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016-2020 год.  

Общинска стратегия за личносттно развитие на децата и учениците в община Перущица 2018-2020 г. 

 

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2017 год.

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2018 год.    

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2019 год.   

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2020 год.   

План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Перущица  

План за младежта на Община Перущица за 2016 год.   

План за младежта на Община Перущица за 2017 год.    

План за младежта на Община Перущица за 2018год.    

План за младежта на Община Перущица за 2019год.    

План за младежта на община Перущица за 2020г.

Годишен план на дейносттите за подкрепа на личносттното развитие на децата и учениците в община Перущица за 2018 г.    

Общински План на Община Перущица в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020г.   

План на община Перущица за действие към Стратегията на област Пловдив за равентво, приобщаване и участие на ромите за период 2021-2023г.

План за интегрирано развитие на община Перущица в периода 2021-2027г.

Годишен доклад за изпълнение на ПИРО за 2021г. приет с решение №35 от 28.04.2022г. на ОбС-Перущица