Съобщение за инвестиционно намерение

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило инвестиционно намерение „Доставка и монтаж на лагуна 306 куб.м., ведно към нея дизелова помпа и автоматичен филтров възел 4”, в поземлен имот 210363 – пасище и мера, девета категория, местност „Извора” по плана за земеразделяне на гр. Перущица. Целта е напояване на трайни насаждения, както и закупуване на специализирана земеделска техника / прикачен инвентар / за обработка на почвата.

Възложител: Стоян Георгиев Мишев

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Александър Стамболийски” № 22
Тел: 0889434222
Лице за контакт: Стоян Георгиев Мишев

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Дата: 07.08.2014 г.

07.08.2014