СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 62А, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ