СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА изграждане на „Пътен мост над р. „Перущенска“ – ПИ с идентификатор 55909.501.2014.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

30.03.2022
Документ: