Съобщение

Съобщение до заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Община Перущица уведомява всички граждани, че има инвестиционно намерение изграждане на „Пешеходна стоманена пасарелка на ул. „Крайречна”, находяща се в гр. Перущица.
Проекта предвижда изграждане на стоманено пътно съоръжение /тип пешеходна пасарелка/ над съществуващ канал, чрез което се осигурява достъп на пешеходци от единия бряг на канала до другия. Свързващите съоръжението улици „Бенковски” и „Крайречна” са от второстепенната улична мрежа / V и VІ клас/. Конструктивната схема на пешеходната пасарелка е проста греда.

Възложител: Община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий” №2
Тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53
Лице за контакт: арх. Ралица Методиева – Гл. архитект на Община Перущица

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на Община Перущица.

Дата: 14.07.2014г.

14.07.2014