С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило инвестиционно намерение „Изграждане на нова неотоплявана полиетиленова оранжерия с площ от 8 дка в землището на гр. Перущица, област Пловдив”, в поземлен имот № 040174 и № 040179, в землището на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909, местност „Оранжериите”, с площ 11.115 дка. Проекта предвижда изграждане на нова неотопляема полиетиленова оранжерия, представляваща тунелен тип, сглобяема конструкция, нетрайно прикрепена към земята, с площ 8 дка, разположена върху два имота, собственост на „Джи ен си” ООД.

 

Възложител: фирма „АгрекоСелект” ООД, с управител - Чонка Донева Стоянова

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Добротич” № 12

Тел: 0896858080

Лице за контакт: Чонка Донева Стоянова

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Дата: 05. 09. 2014 г.

05.09.2014