С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

Община Перущица съобщава, че на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ публикувано съобщение в Държавен вестник брой №97 от 25.11.2014г. за изработен и представен прокет:“Парцеларен план (ПП) за проектиране на подземен електропровод 20кV в частта му, попадаща в землището на гр.Перущица, Община Перущица, Обл.Пловдив за захранване на имоти 0.192, 0.205, 0.218, 0.196 местност „Козбен“, по картата на възстановена собственост ( КВС ) на гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, Община Перущица, Област Пловдив“.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация Перущица.

27.11.2014