Уведомление за инвестиционно намерение "Създаване на лозов масив в землището на гр. Перущица, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване"

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило  Инвестиционно предложение: „Създаване на лозов масив в землището на гр. Перущица, общ. Перущица, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване“ на обща площ от 2,4525 ха“

 

Възложител: „Топ Агро“ ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 52, ет.4, офис 3 и4

Лице за контакти: Марат Оспанов - Управител

Имейл: office.topagro@gmail.com

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщениетона интернет страницата в деловодството на община Перущица.

12.03.2021
Документ: