Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив“

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

20.05.2021
Документ: