Училища в Перущица

Основно училище „Петър Бонев“

Основно училище „Петър Бонев” е общинско училище, в което се обучават 315 ученика от І до VІІІ клас, разпределени в 14 паралелки. Учениците от начален курс са обхванати в целодневно обучение, в 8 полуинтернатни групи. За всички ученици от І  до ІV клас са  осигурени безплатни закуски и столово хранене на обяд. Завършилите VІІІ клас получават висока общообразователна подготовка.

ОУ „Петър Бонев” разполага с богата материално-техническа база, на която могат да завидят доста от училищата в областния център. Обзаведени са специализирани кабинети за обучението по информатика, английски език - по един кабинет за начален и прогимназиален курс, изобразително изкуство, домашна техника и икономика, готварство, СИП ромски фолклор, история, 4 кабинета за извънкласни занимания по интереси, от които 1 кино зала и 3 игротеки.  В училището има модерно оборудвана лекционна зала с мултимедия и интерактивна дъска, библиотека. За обучението по физическо възпитание и спорт има няколко физкултурни салона. 

Директор: Бойко Иванов GSM: 0878/22 71 94

Адрес: гр. Перущица, ул.” Христо Ботев” № 7 , Тел. 03143/2362

 

 

Професионална гимназия по лозарство и винарство „ Христо Ботев”

На територията на община Перущица има 1 държавно училище към Министерство на земеделието и храните – Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев”. В гимназията се обучават  320 ученика (дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение), разпределени  в 8 паралелки от ІХ до ХІІ клас редовна форма на обучение и в 5 паралелки задочно обучение. Успешно завършилите 4-годишния срок на обучение придобиват професионална подготовка по специалностите „Лозаровинар” и „Монтьор на селскостопанска техника”. Училищното ръководство има дългогодишен опит в съвместната си работата с  фондация „Земята източник на доходи”.

Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев” е основана през 1949 г., като приемник на Държавното допълнително земеделско училище, което е закрито през 1946 год.  Гимназията се утвърждава като продължител на традициите на земеделското образование в Перущица и страната.

Директор: Невена Манова - GSM: 0879 82 95 43 

Адрес: гр. Перущица, ул. Крайречна” №7 , Тел. Факс:03143/2273