ЯЗОВИР

Дата на публикуване: 
28.11.2017
Описание: 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

На основание чл.43, ал.1 от ЗК, във връзка с чл.ЗО, ал.2 от ППЗК

СЪОБЩЕНИЕ

за откриване на процедура по предоставяне на общинска концесия върху обект : ЯЗОВИР,съставляващ ПИ № 000738 с площ от 33,468 дка и ПИ № 310031 с площ 3.430дка по КВС на гр. Перущица, местността „Батен” ведно с принадлежностите : Водостопански съоръжения (Доводящ канал, Напоителен канал „Изток“, Напоителен канал „Запад“, Напоителен тръбопровод 0300) и Обслужваща постройка със ЗП-32 м2, разположена в имот № 310031

С Решение № 63, взето с протокол № 13/ 30.10.2017 година на Общински съвет - ПЕРУЩИЦА е открита процедура по предоставяне на общинска концесия за услуга върху обект : ЯЗОВИР,съставляващ ПИ № 000738 с площ от 33,468 дка и ПИ № 310031 с площ 3.430дка по КВС на гр. Перущица, местността „Батен” ведно с принадлежностите : Водостопански съоръжения (Доводящ канал, Напоителен канал „Изток“, Напоителен канал „Запад“, Напоителен тръбопровод 0300) и Обслужваща постройка със ЗП-32 м2, разположена в имот № 310031.

Обявлението за концесията е под № А-000919/ 24.11.2017год. в електронната страница на ДВ.

                     Дата и място на провеждане : конкурсът ще се проведе на 29.12.2017 год. ( двадесет и девети декември две хиляди и седемнадесета година) от 11 часа в залата на Общинския съвет в сградата на Общинска администрация гр. Перущица, ул.”Отец Паисий” №2.

                     Цена на конкурсните документи : 80.00 лева плюс 20% ДДС, платими в касата на Община Перущица или с платежно нареждане по банкова сметка на Община Перущица сметка с IBAN: ВG59FINV91508416969685 в Първа инвестиционна банка АД

                     Получаване на конкурсната документация : от деловодството на Община Перущица, нахбдящо се във фронт офиса на общинска администрация срещу представен документ за платена цена на книжата до 17.00 часа на 28.12.2017г. (двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година) включително. Документацията за участие се получава от законен или упълномощен представител на кандидата /чл.40, ал.З от ППЗК/.

                     Приемане на конкурсната документация : всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17,00 ч. до 28.12.2017 год. (двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година) включително в деловодството на Община Перущица, ул.”Отец Паисий” №2.

За справки и допълнителна информация : тел 03 143 / 2786 - вътрешен: 112 Костадин Тонов - юрисконсулт на Община Перущица

Идентификационен номер по НКР: 
А - 000919
Cрок на концесията: 
28.12.2017