Карта на сайта на Община Перущица

ПЕРУЩИЦА

- История 

- Известни личности 

- Почетни граждани 

- Галерия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

- Ръководство 

- Контакти 

- Устройствен правилник, правила, Електронен обмен 

- Административни услуги 

- Банкови сметки за приходи 

- Профил на купувача 

- Защита на личните данни 

Класификация като служебна тайна 

- Индивидуални административни актове 

- Концесии 

- Търгове 

- Конкурси 

- Бюджет 

- Достъп до информация 

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 

- Декларации по чл. 12  

- Харта на клиента  

- Регистри 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

- Председател и съветници 

- Постоянни комисии 

- Дневен ред 

- Решения 

- Върнати решения 

- Правилник 

- Нормативна база 

- Проекти на нормативни актове 

- Стратегии и програми 

 

ТУРИЗЪМ

- Забележителности 

- Туристически информационен център 

- Еко пътеки 

- Туристическа спалня 

Единна система за туристическа информация-ЕСТИ  

Консултативен съвет по туризъм  

 

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ

- Исторически музей 

- Читалище Просвета 

- Младежки дом 

- Детски градини 

- Училища 

- Спортни клубове 

 - Спортна зала 

- Проект Не/познатите 

  

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

- Социални услуги 

- Механизъм Лична помощ 

- Сдружение Надежда 

- Здравни дейности